Etický kodex koncernu AGROFERT

PROGRAM COMPLIANCE A ETICKÁ LINKA TELL US

V koncernu AGROFERT je kladen důraz na to, aby při výkonu každodenních činností společností, které jsou součástí koncernu, byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Za účelem nastavení standardů byl přijat Program Compliance, jehož součástí je i Etický kodex obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla koncernu.

Součástí opatření, která mají napomáhat ke zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání, je zřízení etické linky Tell Us , jejímž prostřednictvím lze provádět oznamování zjištěných porušení Etického kodexu.

Etická linka je určena nejen pro zaměstnance koncernu AGROFERT, ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení koncernem schválených pravidel etického chování.

Všechna oznámení budou důkladně prošetřena a v případě zjištění porušení budou přijata opatření k nápravě.

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle českého zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, ani dle slovenského zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informace pro podávání oznámení dle uvedených zákonů naleznete stále na webových stránkách příslušné společnosti koncernu, které se oznámení týká (společnost AGROFERT, a.s. má informace uvedené zde).

Pokračovat na Etickou linku