Udržitelný rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologií

5. 4. 2021

Jedním ze stěžejních produktů pardubické chemičky je nitrocelulóza. V Synthesii ji vyrábí stále šetrněji k životnímu prostředí. Nejen o ekologických investicích do této produkce jsme si povídali s ředitelem SBU Nitrocelulóza Zdeňkem Slováčkem.
 

K čemu se nitrocelulóza používá?

Průmyslová nitrocelulóza nachází uplatnění v nitrocelulózových nátěrových barvách a lacích, v lacích na nehty, ale také v automobilových airbazích nebo v jemných filtrech na detekci čistoty vody či ve speciálních membránách používaných např. v těhotenských či HIV testech. Schopnost prudkého rozkladu za současného uvolnění velkého množství energie je podstatou energetické nitrocelulózy, která se používá jako základní surovina při výrobě střelných prachů a některých výbušnin. Jedná se o náš nejstarší vyráběný artikl, jehož produkce byla zahájena nedlouho po založení Synthesie v roce 1920. Stále však představuje klíčový segment, který se výší tržeb i celkovým ekonomickým dopadem zásadně podílí na výsledcích Synthesie. 

Co je to vlastně nitrocelulóza a jak se vyrábí?

Nitrocelulóza je polymer vznikající esterifikací přírodní dřevné či bavlněné celulózy. Vlastní produkt vzniká reakcí mezi mechanicky předpřipravenou celulózou a nitrační směsí, kde je základem kyselina sírová 
 a kyselina dusičná. Kyseliny jsou pak odcentrovány a nitrocelulóza vyprána vodou. 

Nicméně zbytky kyselin na povrchu i uvnitř vlákna spolu se sulfáty způsobují nestabilitu nitrocelulózy. To může vést až k samovolnému nekontrolovatelnému prudkému rozkladu. Proto následuje celá řada kroků, které mají za úkol nitrocelulózu tzv. vystabilizovat, tedy dostat do podoby bezpečné a použitelné pro další prodej a zpracování. 

Jaká panuje situace na trhu, je po nitrocelulóze zvýšená poptávka?

O rostoucí poptávce během posledních 10 let můžeme hovořit v případě energetické nitrocelulózy. Průmyslová nitrocelulóza je v trvalém útlumu kvůli celosvětovému trendu přechodu na vodou ředitelné materiály. Abychom dokázali rychle reagovat na změny v tržní poptávce, zuniverzálnili jsme obě výrobní linky na energetickou i průmyslovou nitrocelulózu. Díky dalším investicím do výroby se nám podařilo navýšit absolutní výrobní kapacity na stávající úroveň. Mezi takové investice řadím například balicí a logistické centrum nitrocelulózy. To, spolu s investicí do velkoobjemových autoklávů, přineslo 15% navýšení výrobní kapacity bez nutnosti personálního posílení. Došlo také ke snížení spotřeby energií na vyrobenou tunu nitrocelulózy o 10 %.
A ekologie? Jak konkrétně řešíte problém s odpady z této výroby?

Z hlediska vlastní výroby nitrocelulózy představuje největší zátěž na životní prostředí spotřeba energií a zejména velké množství vody. Ta je třeba jako procesní či transportní médium a je součástí celého výrobního cyklu. Ve finále samotná nitrocelulóza na prodej nebo další zpracování musí být dodávána s určitým podílem ovlhčení, aby nemohlo dojít k jejímu samovolnému rozkladu. Při každé další uvažované obnovovací, ekologické či rozvojové investici se zabýváme možností snížení spotřeby energií či právě maximálně možným zacyklením vod. Samozřejmě nelze zacyklit všechny vody z výroby, proto Synthesia investovala do biologické čistírny odpadních vod (ČOV NCL) určené k čistění odpadních vod z SBU Nitrocelulóza. Biologická čistírna odpadních vod je určena k odstranění dusičnanů a dusitanů obsažených v odpadních vodách.

Jak bylo zprovoznění čistírny odpadních vod náročné? 

Zprovoznění bylo náročné, neboť se jedná o velmi specifické zařízení, které na rozdíl od komunálních ČOV neobsahuje žádnou organickou složku. Bakterie, které dusičnany a dusitany likvidují, musíme držet při životě „uměle“ řízeným dávkováním většího množství metanolu či etanolu. Celý projekt od vyhotovení podkladů až po realizaci zabral přes 10 let. Jeho příprava se datuje již od roku 2000, kdy jsme započali nejenom s podrobnými výpočty bilancí množství odpadních vod a jejich znečištěním, ale i s poloprovozními testy, jak je vyčistit, zneutralizovat a zbavit velkého množství dusičnanů. Provoz byl zahájen v roce 2010, loni jsme tedy oslavili 10leté výročí.

Kolik vody taková čistička vyčistí?

Úpravnou vody SBU Nitrocelulóza protečou ročně téměř 2 milióny kubíků odpadních vod.

Když vás poslouchám, je mi jasné, že zmíněnými investicemi do ochrany životního prostředí to nekončí. 

Rozhodně ne, ať už z důvodu čím dál přísnějších legislativních limitů či proto, že chceme investovat do technologií nejen ekologicky šetrnějších, ale rovněž nákladově úspornějších. Ochrana životního prostředí je nejen investičně náročná, ale i provozně nákladná. Udržitelnost výroby musí být na prvním místě. Právě cenová nekonkurenceschopnost daná vysokými investičními či provozními náklady nutnými na ochranu životního prostředí vede často k útlumu či zastavení některých výrob. Realizací biologické čistírny odpadních vod jsme dosáhli splnění legislativních požadavků na kvalitu vypouštěných vod. Provozní náklady v desítkách miliónů korun ročně se promítají do konečné ceny nitrocelulózy a ovlivňují její konkurenceschopnost na světovém trhu. Tam jsou našimi konkurenty nejen evropští výrobci, ale i výrobci asijští a jihoameričtí s jiným pojetím přístupu k životnímu prostředí.

Jaké další investice na ČOV NCL plánujete?

Několik zajímavých investic jsme zrealizovali v posledních dvou letech i na základě výzkumu a testování na zmenšeném testovacím modelu ČOV NCL. Ten jsme vybudovali ve spolupráci s partnerem, který pro nás čistírnu provozuje. Jedná se například o doplnění technologie zahuštění kalu. Zvýšením sušiny odpadního kalu z 5 % na 20 % šetříme nejen nemalé prostředky v řádu miliónů korun, ale také jsme zásadně snížili objem odvážené hmoty v řádu tisíců tun. V letošním roce plánujeme dokončit projekt, kdy úplně nahradíme dosud používaný etanol levnějším metanolem. Ten částečně získáme z jiné výroby Synthesie. Využijeme tak vnitřní zdroje v rámci firmy, které by byly jinak odpadem, a snížíme nákup etanolu, který je dnes zvlášť žádaný na výrobu dezinfekcí a další technické aplikace. 

Velmi slibné výsledky ukazuje zatím poslední projekt, kterým se v rámci modelu zabýváme. Jedná se o neutralizaci vod před vstupem do ČOV NCL. Stávající surovina by byla nahrazena dostupnějším, ekologičtějším a také ekonomicky zajímavějším roztokem hašeného vápna. Vedlejším pozitivním efektem budou zlepšené flokulační a sedimentační vlastnosti ČOV NCL, což by mělo vést k tomu, že voda vypouštěná zpět do Labe bude ještě čistší.

DALŠÍ ZPRÁVY

Fotogalerie