Tiskové prohlášení ke konsolidované účetní závěrce společnosti AGROFERT, a.s. za rok 2014

15. 5. 2015

Praha, 15. května 2015 - Společnost AGROFERT, a.s., uzavřela svou v pořadí již sedmnáctou konsolidovanou účetní závěrku, která plně odráží skutečnosti roku 2014 v konsolidačním celku sestávajícím z 222 společností, tj. z 209 společností ovládaných a řízených, jedné společnosti spoluovládané a z 12 společností pod podstatným vlivem (34 společností nebylo zařazeno z důvodu nevýznamnosti). S ohledem na vykázané výsledky koncernu je možné konstatovat, že i nadále si koncern udržuje významné postavení v jednotlivých segmentech svého podnikání.

Konsolidovaný výsledek hospodaření dosáhl 6 143 milionů Kč oproti loňským 5 613 milionům Kč, přičemž hodnota EBITDA se zvýšila na 13 079 milionů Kč z loňských 12 249 milionů Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činí 7 815 milionů Kč. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je zlepšení hospodaření společností chemického sektoru, zvláště v Německu. Podniky ostatních segmentů koncernu zaznamenaly mírné zlepšení hospodaření. Výjimkou je pouze pekárenská skupina Lieken AG, ve které probíhá restrukturalizace. Nově zařazené společnosti se na výsledku hospodaření podílejí pouze nevýznamnou měrou.

Konsolidované tržby za prodej zboží, výrobků a služeb byly vykázány ve výši 166,772 miliard Kč (v r. 2013: 151,705 miliard Kč). Nekonsolidované tržby skupiny dosáhly hodnoty 236,673 miliard Kč (v r. 2013: 222,518 miliard Kč). V porovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení objemu konsolidovaných tržeb o 15,067 miliard Kč (9,93 %). Tento nárůst je způsoben především zahrnutím celoročního obratu skupiny Lieken AG a společnosti Mafra, a.s., které byly do koncernu zařazeny v roce 2013, v němž byly jejich tržby vykázány pouze za období ode dne akvizice.  K významnému hodnotově vyjádřenému nárůstu tržeb pak došlo v segmentu společností provozujících převážně obchodní činnost. Nové společnosti přispěly k navýšení obratu pouze z cca 15 %.

Bilanční suma (netto) vzrostla z původních 111 807 milionů Kč na 112 405 milionů Kč, což představuje pouze nepatrný nárůst (o cca 0,5 %). Hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 323 milionů Kč. To je způsobeno zejména odštěpením části konsolidačního celku zabývajícího se převážně realitní činností, který představoval úbytek dlouhodobého majetku v částce 5 496 milionů Kč. V důsledku nově zařazených společností se dlouhodobý majetek navýšil o 875 milionů Kč. Hodnota zásob narostla o 2 564 milionů Kč, což je ze 45 % způsobeno zařazením nových společností. Naopak pohledávky se podařilo snížit o 2 027 milionů Kč. Rozvojové a obnovovací investice do dlouhodobého hmotného majetku (bez vlivu aktiv nabytých akvizicí nových společností) činily v roce 2014 celkem 9,9 miliard Kč. Na straně pasiv došlo k nárůstu krátkodobých závazků o částku 3 022 milionů Kč (z jedné třetiny vlivem nových společností). Bankovní úvěry oproti minulému roku vzrostly o 569 milionů Kč (z 24 657 milionů Kč na 25 226 milionů Kč), což je dáno zejména začleněním nových podniků do koncernu (představujících přírůstek úvěrů ve výši 972 milionů Kč).

V důsledku pokračování restrukturalizace koncernu proběhlo v roce 2014 v rámci konsolidačního celku značné množství fúzí, převzetí jmění, navyšování základního kapitálu, ale i zakládání nových společností, a to vše s cílem vytvořit podmínky pro optimální nastavení hlavních aktivit jednotlivých společností, operativní řízení a zefektivnění rozhodovacích procesů. Hlavním restrukturalizačním krokem roku 2014 je již výše zmíněné odštěpení části konsolidačního celku.

K nejvýznamnějším akvizicím roku 2014 patří nákup skupiny maďarských společností zabývajících se výrobou a zpracováním rostlinných olejů (BIOALCO Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a NT-Integrátor Termeltető és Kerekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság). Mediální segment se rozšířil do oblasti rozhlasového vysílání prostřednictvím akvizice společností LIN a.s. a LONDA spol. s r. o. V oblasti zemědělství skupina posílila nákupem několika nových společností: AGRO - NOVA spol. s r.o., Drůbežárny Osík, a. s., DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Beša, Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce, Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o. a Zemědělská společnost Blšany s.r.o.

Kromě změn koncernu AGROFERT vyvolaných novými akvizicemi, došlo v roce 2014 v rámci restrukturalizace koncernu naopak i k redukci počtu společností, především v důsledku fúzí. V průběhu roku zanikly bez likvidace zejména tyto významné společnosti: R O K A , spol. s r.o. (nástupnickou společností je Cerea, a.s.), AGF Media, a.s. (nástupnickou společností je MAFRA, a.s.), MULTIP agro s.r.o. (nástupnickou společností je NAVOS, a.s.), OD Chotětov, a.s. (nástupnickou společností je ZZN Polabí, a.s.). Ve výčtu jsou vyjmenovány pouze nejvýznamnější společnosti z celkového počtu 11 zaniklých společností.

V budoucnosti se i nadále bude koncern zaměřovat hlavně na restrukturalizaci zemědělských a potravinářských firem a dále na personální zázemí koncernu s cílem vytvořit dostatečné personální rezervy na jednotlivé manažerské pozice.