Stanovisko koncernu Agrofert k požadavkům spolku Milion chvilek pro demokracii

21. 6. 2019
 • Předně: Andrej Babiš splnil vše, co po něm zákon lex Babiš požadoval. Vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Agrofert dnes ani neřídí, ani neovládá. Nechápeme proto, proč zástupci spolku obracejí svoji rétoriku proti naší soukromé společnosti a berou si ji jako rukojmí.

 

 • V únoru 2017 bylo vložení akcií Agrofertu do svěřenských fondů podle práva a v pořádku, a dnes po více než dvou letech demonstrantům a některým politikům splnění této zákonné povinnosti evidentně nestačí.  

 

 • Veškeré dotace čerpají společnosti koncernu Agrofert přesně podle zákonů a uzavřených smluv. Žádné dotace Agrofert neobdržel „neoprávněně“, jak zástupci spolku tvrdí.

 

 • Předpokládáme, že žijeme v právním státě, kde zákony platí pro všechny, Agrofert nevyjímaje. Zástupci spolku v podstatě svými požadavky vybízejí k diskriminačnímu nedodržování zákonů: „Ne, pro Agrofert zákony neplatí. Agrofert není ostatním před zákonem roven a neplatí pro něj zásada právní jistoty.“

 

 • Dotace ze své podstaty nejsou pro Agrofert, ani pro nikoho jiného, žádným ziskem. Jsou uhrazením části nákladů a jsou vždy vázány na vlastní investice. Za posledních 10 let investoval Agrofert ze svých vlastních vydělaných a zdaněných peněz více než 100 miliard korun.  

 

 • Agrofert má provozní dotace úplně stejné jako všichni ostatní zemědělci – na hektar obhospodařované půdy, na chovaná zvířata, na krávu, na prase a podobně.

 

 • Agrofert není na dotacích závislý. Dotace tvoří jen malý zlomek jeho tržeb. Pro Agrofert jsou naopak hlavním zdrojem příjmů jeho chemické továrny.

 

 • Agrofert není závislý ani na veřejných zakázkách. Pokud v nějaké veřejné zakázce uspěje, je to vždy jen na základě transparentního výběrového řízení a především proto, že nabídnul pro stát nejlevnější cenu.

 

 • Pokud Agrofert čerpá nějaké daňové úlevy, kterých je sice minimum, jsou vždy vázány na vlastní masivní investice, vybudování nových provozů, vytvoření nových pracovních míst a dosažení určitého zisku. Poskytnutí teoretické daňové úlevy neznamená, že je vždy čerpána a vyčerpána. Navíc daňová úleva neznamená čerpání veřejných prostředků.

 

 • Agrofert odvádí na daních a platbách pojištění za zaměstnance do veřejných prostředků České republiky mnohonásobně víc, než z veřejných prostředků dostává.

 

 • Agrofert patří k největším českým zaměstnavatelům v komerčním sektoru. Práci dává ve všech svých firmách 33 tisícům lidí a dále mnohým dalším osobám, které s Agrofertem jako dodavatelé nebo odběratelé obchodují.

 

 • Agrofert nijak nezasahuje do redakční činnosti médií, která vlastní. Novináři v nich mohou svoji práci vykonávat zcela svobodně a nezávisle. Připomínáme, že webový portál iDNES.cz byl nedávno vyhodnocen v rámci mezinárodního výzkumu Reuters Institute jako nejdůvěryhodnější webový portál v ČR a Mladá fronta DNES jako nejdůvěryhodnější tištěné médium.

 

 

Dále k nepravdivým informacím o zemědělství, které spolek uvádí:

 

 

 • Není pravda, že „ničíme krajinu“ a zemědělství pěstováním řepky. Řepka je zlepšující plodina pro české zemědělství. Díky mohutnému kořenovému systému například v porovnání s obilninami zanechá výrazně větší množství organické hmoty v půdě a vytváří i její optimální strukturu. Řepka 11 měsíců pokrývá pole, a tím brání vodní erozi půdy. Po řepce, jako zlepšující plodině, se pěstují nejnáročnější plodiny, jako je třeba pšenice pro potravinářské účely.

 

 • Není pravda, že ničíme vodu a hubíme včely vysokými dávkami hnojiv a pesticidů. U obou těchto skupin máme v ČR výrazně nižší spotřebu než ostatní vyspělé země v EU, jako je například Německo, Rakousko nebo Francie.

 

 • Není pravda, že podniky Agrofertu zpracovávají polovinu řepky vypěstované v ČR. Skutečnost je výrazně nižší, je to zhruba 30 %.

 

 • Hrubou lží je, že se špatně chováme k půdě a nezadržujeme vodu v krajině. Všichni odborníci v této problematice jednotně tvrdí, že v půdě lze zadržet vodu především aplikací organické hmoty z živočišné výroby v podobě kejdy a hnoje. Agrofert na rozdíl od mnohých  malých i velkých zemědělců nezrušil chov skotu, prasat a drůbeže, a naopak navýšil jejich chov, a tím dodává na pole, kde hospodaří, výrazně nadprůměrné množství organické hmoty ze statkových hnojiv, a tím zadržuje vodu.

 

 • Navíc tím, že podniky Agrofertu chovají větší množství skotu, zařazují do osevního postupu i další zlepšující plodiny pro životní prostředí, jako je jetel, vojtěška nebo hrách.

 

 • A za skutečnost, že méně prší, opravdu nemůžeme, z toho  nás snad rozumný občan nemůže podezírat.

 

Na závěr bychom chtěli upozornit, že spolek Milion chvilek pro demokracii neuráží lživě pouze Agrofert, ale i všechny ostatní zemědělce, kteří velmi tvrdě a poctivě pracují.