Otvorený list šéfredaktorce Denníku SME

10. 8. 2017

Vážená paní šéfredaktorka,

dovoľte nám týmto otvoreným listom reagovať na článok uverejnený vo vašom Denníku SME dňa 7.8.2017 pod hlavným názvom „Babiš má miliónové dotácie“ na strane prvej, s pokračovaním pod názvom „Babiš berie eurodotácie aj na Slovensku“ na strane tretej.

Váš redaktor Adam Valček v článku popisuje a hodnotí skutočnosti týkajúce sa podnikateľských subjektov, ktoré sú členmi koncernu AGROFERT. Konkrétne menuje 8 poľnohospodárskych družstiev a niektoré ďalšie spoločnosti nášho koncernu. Celkovo neurčito poukazuje na „vyše tridsať firiem“.

V článku uvádzate nepravdivé a manipulatívne informácie. Hrubo zavádzate čitateľov ohľadne vlastníctva družstiev a spoločností, ktorí sú členmi koncernu AGROFERT. Zároveň manipulatívne a zavádzajúco informujete čitateľov vo veci obsahu a pravidiel fungovania Registra partnerov verejného sektora na Slovensku.

V článku niekoľkokrát zdôrazňujete (a to lživo), že pán Andrej Babiš „vlastní na Slovensku“ osem poľnohospodárskych družstiev, resp. iné spoločnosti nášho koncernu, že „vlastníctvo musel priznať“ alebo „majetok musel priznať“, že pán Andrej Babiš „do registra zapísal“ alebo „podľa registra vlastní“ subjekty nášho koncernu.

Autor článku neprejavil ani najmenšiu snahu o overenie faktov, ktoré uvádza. V snahe o senzáciu zrejme zabudol na zásady, ktorými by sa novinár mal riadiť.

Aby sme uviedli skutočnosti na pravú mieru, uvádzame nasledovné:

-    Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Poľnohospodárske družstvo Bátovce, Poľnohospodárske družstvo Ludanice, Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej, Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce, Poľnohospodárske družstvo Beša, Podielnicke družstvo “Považie“ Považany, Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice, spoločnosť Duslo, a.s., ako aj mnoho ďalších podnikateľských subjektov na Slovensku sú členmi koncernu AGROFERT;

-    spoločnosť AGROFERT, a.s., sama ovláda členov koncernu AGROFERT a sama vlastní tieto majetkové účasti, či už priamo (ako svoje dcérske spoločnosti) alebo nepriamo (prostredníctvom svojich dcérskych spoločností);

-    pán Andrej Babiš nie je vlastníkom spoločnosti AGROFERT, a.s., a nie je ani vlastníkom žiadneho subjektu, ktorý je členom koncernu AGROFERT; pán Andrej Babiš neovláda ani neriadi členov koncernu AGROFERT;

-    z údajov Registra partnerov verejného sektora nevyplýva, že by pán Andrej Babiš vlastnil niektorý zo subjektov, ktoré sú členmi koncernu AGROFERT;

-    návrh na zápis do Registra partnerov verejného sektora iniciovali v zmysle zákona jednotlivé subjekty koncernu AGROFERT, ktoré sú v registri zapísané;

-    pán Andrej Babiš nemohol údaje o členoch koncernu AGROFERT do Registra partnerov verejného sektora zapísať, ani nemohol takýto zápis podľa zákona iniciovať;

-    do Registra partnerov verejného sektora sa nezapisuje údaj o tom, kto je vlastníkom partnera verejného sektora, ale uvádza sa údaj o konečnom užívateľovi výhod;

-    zákon pozná niekoľko dôvodov pre zápis konkrétnej osoby medzi konečných užívateľov výhod; konečným užívateľom výhod v zmysle zákona môže byť fyzická osoba, ktorá má kvalifikovaný podiel na hlasovacích právach, alebo fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať členov orgánov, alebo fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech, alebo členovia vrcholového manažmentu, a pod.;

-    akcie spoločnosti AGROFERT, a.s., sú vložené do zvereneckých fondov, ktoré predstavujú združenie majetku bez právnej subjektivity; slovenský právny poriadok pre takýto prípad považuje za konečného užívateľa výhod každú fyzickú osobu, ktorá

1.    je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku;
2.    má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
3.    je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
4.    je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku;

-    pán Andrej Babiš bol zapísaný do Registra partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ výhod u členov koncernu AGROFERT z dôvodu, že je zakladateľom združenia majetku a zároveň je v postavení beneficienta v zmysle „obmyšleného“ ako ho definuje platná legislatíva Českej republiky.

Uvedené fakty sú ľahko zistiteľné a overiteľné z verejne dostupných zdrojov. Naša spoločnosť nemá dôvod zatajovať žiadne informácie, ktorých zverejnenie ukladá zákon.

Váš redaktor Adam Valček však v dotknutom článku nepodal pravdivú informáciu o stave veci, ktorej sa téma venuje. Naopak, vyselektovaním niektorých údajov z verejne dostupných zdrojov a ich manipulatívnym použitím, v spojení so zrejmou neznalosťou zákona o registri partnerov verejného sektora, hrubo zavádza čitateľov a podáva nepravdivú informáciu.

Hlavnými zásadami, ktorými by sa novinár mal riadiť vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov. Ak vychádzame z predpokladu, že sa dotknutý novinár stotožňuje s Etickým kódexom novinára vypracovaným Slovenským syndikátom novinárov.

Od každého slušného novinára sa však očakáva aspoň to, že si dôsledne overí každú informáciu, ktorú zverejní. Inak môže nedovolene zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov fyzických, či právnických osôb.

Vyzývame vás preto, paní šéfredaktorka, aby ste zabezpečili dodržiavanie základných etických zásad pri publikovaní článkov vo vašom médiu.

S pozdravom

Ing. Josef Mráz, podpredseda predstavenstva AGROFERT, a.s.
JUDr. Alexej Bílek, člen predstavenstva AGROFERT, a.s.