Hospodářský výsledek koncernu AGROFERT za rok 2018 činil téměř 1,7 miliardy korun po zdanění

28. 6. 2019

Koncern AGROFERT využil od roku 2018 možnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS) při aplikaci IFRS 1 k 1. lednu 2014. Srovnávací informace uvedené za rok 2017 jsou tedy vykázány rovněž v souladu s IFRS.
Konsolidované tržby koncernu AGROFERT za prodej zboží, výrobků a služeb byly v roce 2018 vykázány ve výši 157,5 miliard Kč (v r. 2017 činily 157,1 miliard Kč). Nekonsolidované tržby skupiny dosáhly hodnoty 225,1 miliard Kč (v r. 2017 činily 226,6 miliard Kč). Konsolidovaný výsledek hospodaření koncernu AGROFERT v roce 2018 dosáhl po zdanění 1 665 milionů Kč oproti předchozím 4 557 milionům Kč, přičemž hodnota EBITDA poklesla na 11 723 milionů Kč z částky 13 990 milionů Kč v roce 2017. Hospodářský výsledek koncernu AGROFERT za rok 2018 činí před zdaněním 2 461 milionů Kč. Hlavním důvodem poklesu je zejména zhoršení hospodaření společností segmentu chemie a potravinářského segmentu koncernu AGROFERT, ve kterém má výrazný dopad na meziroční srovnání pokles výkonnosti německé pekárenské skupiny Lieken. Nově zařazené společnosti se na výsledku hospodaření podílejí pouze nevýznamnou měrou.
Bilanční suma (netto) vzrostla z původních 147 942 milionů Kč na celkových 155 708 milionů Kč, což představuje nárůst přibližně o 5,25 %. Toto zvýšení je způsobeno zejména netto přírůstkem dlouhodobých aktiv ve výši 4 239 milionů Kč a netto přírůstkem krátkodobých aktiv ve výši 3 527 milionů Kč. V důsledku nově zařazených společností se dlouhodobý nehmotný majetek navýšil o 979 milionů Kč.
Rozvojové a obnovovací investice do dlouhodobého hmotného majetku (bez vlivu aktiv nabytých akvizicí nových společností) činily v roce 2018 celkem 11 009 milionů Kč.
Koncern AGROFERT v roce 2018 zaměstnával téměř 33 tisíc pracovníků, přičemž z toho více než 22 tisíc přímo v České republice.