Hospodářský výsledek koncernu AGROFERT vloni zaznamenal mírný pokles

2. 7. 2021

Koncern AGROFERT sestavuje od roku 2018 svoji konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS) při aplikaci IFRS 1 (První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví) k 1. lednu 2014.

Konsolidované tržby za prodej zboží, výrobků, materiálu a služeb byly v roce 2020 vykázány ve výši 160 978 milionů Kč (v r. 2019: 162 035 milionů Kč). Nekonsolidované tržby koncernu dosáhly hodnoty 231 187 milionů Kč (v r. 2019: 233 174 milionů Kč). V porovnání s minulým rokem došlo k celkovému poklesu konsolidovaných tržeb o 1 057 milionů Kč, a to zejména vlivem jejich snížení v chemickém segmentu koncernu, který byl částečně kompenzován nárůstem segmentu zemědělského a potravinářského. Nově pořízené společnosti přispěly k obratu roku 2020 pouze nevýznamnou měrou.

Konsolidovaný zisk po zdanění dosáhl 3 760 milionů Kč oproti 4 480 milionům Kč v roce 2019. Hlavním důvodem tohoto zhoršení je zejména dopad pandemie COVID-19 na aktivity koncernu AGROFERT v odvětví mediálních služeb.

Hodnota EBITDA se mírně snížila na 18 102 milionů Kč z předloňských 18 642 milionů Kč. Nově zařazené společnosti se na výsledku hospodaření podílejí pouze nevýznamnou měrou. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 5 195 milionů Kč.

Bilanční suma (netto) poklesla z původních 159 436 milionů Kč na 156 938 milionů Kč, což představuje pokles o 1,57 %, který je způsoben zejména poklesem krátkodobých aktiv ve výši 1 919 milionů Kč. Současně došlo ke snížení zadluženosti koncernu u bank o 5 894 milionů Kč na aktuální hodnotu úvěrových závazků ve výši 33 822 milionů Kč.

Hospodářské výsledky společností koncernu jako celku zaznamenaly oproti předchozímu období dílčí pokles. Objem obchodních aktivit však zůstal víceméně beze změny. S ohledem na vykázané výsledky koncernu je možné konstatovat, že společnosti koncernu si i nadále udržují významné postavení v segmentech svého podnikání a jejich podnikatelské aktivity jsou na stabilně dobré úrovni.

Koncern AGROFERT sdružuje 198 společností ovládaných, 1 společnost spoluovládanou a 6 společností pod podstatným vlivem. Společnosti koncernu AGROFERT jsou aktivní v oblastech chemie, zemědělství a prvovýroby, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií a techniky, logistiky a dopravy, obnovitelných zdrojů a médií. V jednotlivých odvětvích zaujímají společnosti koncernu AGROFERT zásadní postavení a v řadě z nich patří mezi nejvýznamnější.

V loňském roce se koncern AGROFERT opět vrátil k vyšší investiční aktivitě a navzdory koronavirové krizi realizoval většinu plánovaných investic, přičemž celková výše investic dosáhla 10 065 milionů Kč (bez finančních investic). Loňské investice tedy byly vyšší než odpisy, ale i tak došlo k poklesu celkového zadlužení, jak již bylo uvedeno výše. Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2020 patřila výstavba nové porcovny kuřat ve Vodňanech, pokračování investice do nového drticího zařízení v maďarské společnosti NT Kft., dále stavba skladu na AdBlue v německé společnosti SKW Piesteritz, další rozvoj výroby plošných dřevěných materiálů v Solnici a zahájení významnějších investic do výroben krmných směsí v Milíně a ve Smiřicích. Vedle těchto akcí byly realizovány ještě stovky dalších investičních akcí zejména do rozvoje a obnovy chemických, potravinářských a zemědělských provozů.

Z pohledu nových akvizic byl rok 2020 spíše klidnější, přičemž byly realizovány pouze menší akvizice, a to zejména koupě dvou společností zemědělské prvovýroby. Naopak byl, na základě rozhodnutí ÚOHS, realizován odprodej šesti českých pekáren. Došlo také k odprodeji některých producentů konzumních vajec.  

Celková výměra obdělávané půdy společnostmi koncernu AGROFERT v tuzemsku činila v závěru loňského roku 116 tisíc hektarů, přičemž většina pozemků je pronajatá. Na Slovensku společnosti zemědělské prvovýroby obhospodařovaly přes 20 tisíc hektarů půdy.

Koncern AGROFERT v roce 2020 zaměstnával téměř 32 tisíc pracovníků, přičemž z toho necelých 22 tisíc přímo v České republice.

AGROFERT pravidelně obsazuje přední příčky v různých firemních žebříčcích. V soutěži Exportér roku AGROFERT obsadil třetí místo. V soutěži Czech TOP 100 je v současnosti oceněn jako čtvrtá nejvýznamnější firma v České republice. Tentýž hodnotitel v roce 2020 také udělil vybraným dceřiným společnostem z koncernu titul Hrdina boje s koronavirem.   

V roce 2021 očekáváme udržení stabilní ekonomické výkonnosti koncernu AGROFERT, a to i navzdory pokračujícím omezením a tržním vlivům způsobených pandemií COVID-19. Mezi nejvýznamnější investiční akce, které proběhnou v roce 2021, patří především dokončení výstavby nové porcovny kuřat ve Vodňanech a modernizace porcování kuřat v Modřicích ve společnosti Vodňanská drůbež, dále zahájení třetí etapy ekologizace energetického zdroje společnosti Synthesia, výstavba nových odchovných hal na farmě Bílov, investice do rozšíření chovu mléčného skotu v Petrovicích, rekonstrukce kravína v Nepolisech, pokračování rozvoje výroby plošných dřevěných materiálů v Solnici a realizace významnějších investic do výroben krmných směsí.

Koncern AGROFERT bude i v roce 2021 pokračovat v naplňování svých strategických priorit, k nimž patří plnění obchodních cílů, péče o zaměstnance a jejich rozvoj či péče o životní prostředí.

 

Karel Hanzelka

tiskový mluvčí

AGROFERT, a. s.