Hnojiva z Lovochemie pomáhají při obnově lesů poškozených kůrovcem

1. 2. 2023

Lovochemii a její sortiment hnojiv má většina uživatelů spojené s použitím v zemědělství. Inovací výrobního sortimentu se aktivně začínáme podílet na výživě sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách a také nově založených výsadeb lesních dřevin na plochách postižených kůrovcovou kalamitou.

Složení nových typů granulovaných směsných hnojiv vzniklo díky dlouhodobé spolupráci mezi Lovochemií a dvěma výzkumnými organizacemi, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Hnojiva byla navržena na základě mnohaletého pedologického šetření v lesních školkách a obnovovaných lesních porostech. V řadě lesních školek byl dlouhodobě používán ne zcela optimální sortiment NPK hnojiv s vysokým obsahem fosforu, který je potřebný spíše pro polní a zahradní plodiny, a bez výrazného podílu hořčíku. Obsah hořčíku je ve většině hodnocených půd v deficitu a je nutné tuto živinu dodávat v rámci základního hnojení půd i hnojením minerálními hnojivy během vegetace.

Tři typy granulovaných směsných hnojiv

Pro systémy hnojení v lesních školkách byly navrženy tři typy granulovaných směsných hnojiv (GSH) se specifickým poměrem živin z výrobního závodu Městec Králové. Tato hnojiva jsou vhodná především pro aplikaci na půdy s nízkým obsahem hořčíku, nízkým až dobrým obsahem přijatelného draslíku a vysokým obsahem fosforu. Dále bylo navrženo dusíkaté hnojivo se zeolitem ZENFERT, jedná se o dusíkaté hnojivo na bázi síranu amonného s přídavkem zeolitu 30 %. Hnojiva byla hodnocena ve vegetačních pokusech a prošla ověřovací výrobní technologií v lesních školkách společností Wotan Forest a Uniles. Do výrobního programu firmy Lovochemie byla následně zařazena tři hnojiva: SILVARADIX, ZENFERT a NPK 15-3,3-13. V metodikách pro lesní školky a obnovované lesní porosty jsou uvedeny modelové příklady použití těchto nových hnojiv.

Hnojivo

Zeolit v hlavní roli

Pro přípravu granulovaných hnojiv se zeolity byl vybrán jemný zeolit frakce 0–0,2 mm na bázi klinoptilolitu od slovenské firmy Zeocem, a. s. Tento zeolit má specifické fyzikální vlastnosti, které jsou dány prostorovým uspořádáním vnitřních pórů, ve kterých se mohou sorbovat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Celkový objem těchto vnitřních pórů je 24–32 % objemu. Tyto zeolity mají vysokou kationtovou výměnnou kapacitu, která se pohybuje v rozmezí 600–1200 mmol+/kg. Tato vlastnost v kombinaci s minerálními hnojivy napomáhá k sorpci kationtů a vede ke snížení ztrát živin vyplavením. Největší afinitu k navázání na klinoptilolit vykazují amonné ionty NH4+ a voda H2O. Zeolity mají i vysokou nasákavost zrna, která se pohybuje v rozmezí 35–38 % objemu Tato vlastnost zeolitů může při dlouhodobém používání hnojiv s podílem zeolitů zvýšit vodní kapacitu půdy a zlepšit hydraulickou vodivost půdy. Technologické zkoušky potvrdily možnost použít až 30% podíl zeolitu v granulovaném minerálním hnojivu. Při dlouhodobém používání hnojiv se zeolity v lesních školkách je předpokládaná aplikace zeolitu za 2letý pěstební cyklus 380–570 kg/ha. Při desetileté aplikaci je to 1,9–2,8 tuny zeolitu/ha.

Text: Ing. Martin Dubský, VUKOZ Průhonice, Ing. Jiří Valenta, Lovochemie

Jak se sází les? 

Základem zdravého a silného lesa je kvalitní semínko. Kolik semínek dokáže Uniles zasít za jediný den a jakým způsobem je třeba pečovat o nové sazeničky? Podívejte se na další díl naší audiovizuální série Jsme AGROFERT. 

DALŠÍ ZPRÁVY

Fotogalerie