DEZA byla oceněna za přínos pro životní prostředí

25. 5. 2023

Společnost DEZA, a.s. obdržela od společnosti ECOBAT s.r.o. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

V roce 2022 jsme odevzdali ke zpětné-mu odběru a následné recyklaci celkem 70 kg odpadních baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 53 kg druhotných surovin, zejména kovů, které budou využity při výrobě nových produktů. Všichni naši zaměstnanci mohou i nadále použité baterie odevzdávat do sběrných nádob umístěných na vrátnici a tak přispět k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

DEZA, a. s. si je vědoma možného vlivu chemických výrob na životní prostředí. Nemalé částky jsou proto směrovány do ekologizace výrob. Za posledních 25 let Deza investovala do ekologie více než tři miliardy korun. Cílem těchto investic je minimalizovat veškeré emise škodlivin vznikající při skladování surovin a výrobků i při samotné výrobě. Emise škodlivin do ovzduší jsou snižovány tak, že se postupně utěsňují (hermetizují) veškerá technologická zařízení.

Vznikající plyny jsou průběžně odváděny do lokálních spaloven, kde dochází k jejich dokonalému spálení. V souladu s politikou maximálního úsilí ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců věnuje Deza velkou péči zeleni jak v areálu, tak v nejbližším okolí.

DALŠÍ ZPRÁVY