AKTUALIZACE: Stanovisko koncernu AGROFERT ke zprávě auditorů Evropské komise

12. 6. 2019

První auditní zpráva Evropské komise je neuzavřená a předběžná. S druhou jsme se zatím neměli možnost seznámit.
V oblasti dotací jsme se ve všech případech vždy řídili pravidly, která byla v dané době platná, a české úřady nám náš postup potvrzovaly, nebo nás upozornily na chyby, které jsme vždy opravili a akceptovali. Pokud mají auditoři Evropské komise (dále EK) jiný názor, ještě to neznamená, že tento názor je správný a pravdivý.
Každopádně oba audity vnímáme jako velmi pochybné a neprofesionální. Auditoři Evropské komise se nebyli podívat ani v jedné z našich firem, o kterých ve svých závěrech hovoří. Nezeptali se nás na jedinou věc. Pokud místopředseda Evropské komise tvrdí, že provedli inspekční šetření přímo na místě, a myslí tím společnosti koncernu AGROFERT, tak to není pravda. Ať k nám evropští auditoři klidně přijedou, jsme připraveni jim vše vysvětlit.
Primárně je celé téma věcí mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Doposud nás žádný úřad v této záležitosti neoslovil a nekontaktoval. Fakt, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, v minulosti potvrdila i řada kontrol a právních expertíz, které máme k dispozici. Taktéž pan Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Pokud nás české úřady osloví, jsme připraveni k součinnosti. Nevidíme však v tuto chvíli jakýkoli právní důvod, proč by se dotace měly vracet.
Nyní k jednotlivým společnostem, jež předběžná auditní zpráva zmiňuje.


1. PENAM, a.s.
Jedním z řady hodnotících bodových kritérií programu podpory Inovace je také „stupeň novosti výsledného produktu ve vztahu k trhu“. Pekárna Zelená louka splnila všechny podmínky daného Programu podpory Inovace a u zmíněného kritéria „novosti“ jde o splnění nejen na úrovni společnosti PENAM, ale také na úrovni ČR.
To, zda jiný subjekt, který spadá do stejného koncernu, má nebo nemá obdobnou technologii v jiné zemi, je irelevantní! V podmínkách programu tomu není věnována žádná pasáž, vůbec o tom nehovoří.
Technologie a postupy byly vyvíjeny ve spolupráci s více subjekty. Inovace společnosti PENAM tak spočívá ve „strojírenské“ (neboli procesní) části technického a technologického řešení, dále pak i v produktové oblasti, jež se týká výrobku. Jediný velkoobjemově vyráběný toust bez konzervantů v ČR. Výrobní linka má tři unikátní části: vlastní pšeničný kvas, vakuový hnětač a takzvaný clean room s hepafiltry, kde se výrobky balí v superčistém prostředí a je tak prodloužena jejich trvanlivost.
Náklady celkem 617 mil. Kč, z toho 415 mil. Kč technologie, pozemek a stavba 202 mil. Kč. Poskytnutá podpora ve výši 100 mil. Kč na technologii. AGROFERT investoval 517 mil. Kč. Vzniklo 66 nových pracovních míst.


2. Cerea, a.s.
Indikativní nabídky a role Farmtec
Nabídka společnosti FARMTEC na sušárnu byla žadatelem využita k marketingovému průzkum pro odhad ceny investice. K tomu byly využity další dvě jiné nabídky.
Nabídka sušárny od FARMTEC byla zpracovaná podle obdobné jinde realizované akce. Odpovídá tedy realitě. Ve fázi průzkumu jsou logicky podklady a projektové dokumentace odlišné v obsahu i provedení. Z předběžných nabídek žadatel stanovil podle metodiky a tehdy platných pravidel odhad ceny.
Marketingový průzkum nemusel být veřejný, protože neřešil závaznou cenu pro přidělení podpory. Tu naopak řešilo až skutečné výběrové řízení, které bylo veřejné. Do něj se společnost FARMTEC nepřihlásila a nic nedodala.
Společnost FARMTEC poskytla poradenskou činnost v rámci zpracování žádosti, což je v ní i uvedeno.  

Proces VŘ a specifikace technologie sušení
•    horizontální sušárna zvolena kvůli zkušenostem investora, z ekonomických a technologických důvodů, kvůli úspoře energií a špatným zkušenostem s provozem vertikální sušárny.
•    výhradní dodavatel horizontálních sušáren Alvan Blanch - společnost Commercial se po sporech společníků rozpadla
•    nový výhradní dodavatel Alvan Blanch Czech - pouze obchodní společnost s výhradním partnerem pro dodávky a montáže TIS-CR
•    vyhlášení VŘ – veřejné, otevřené, zakázka na profilu zadavatele, v souladu s pravidly MPO
•    po otevření nabídek upozorněno MPO na možný střet zájmů, MPO doporučilo VŘ opakovat a provést dodatečná opatření ve snaze získat více nabídek
•    vypsáno nové VŘ – zjemnění obchodních podmínek, dodatečné oslovení dalších potenciálních dodavatelů, delší lhůta pro podání nabídek
•    společnost Cerea zabraňuje střetu zájmů – Ing. Hájek vyloučen z procesu rozhodování
•    MPO je seznámeno s výsledkem VŘ, požádáno o další postup.
•    vše průběžně konzultováno s poskytovatelem podpory, vše aprobováno
•    proběhla i následná kontrola MPO projektu v Jičíně, která neshledala závady
Z uvedeného vyplývá, že role společnosti FARMTEC ve zpracování indikativní nabídky i proces výběrového řízení byly zcela v souladu s pravidly MPO, což potvrdila i následná kontrola.

3. Wotan Forest, a.s.
Žádost o podporu podala společnost Wotan Forest, a.s., v prosinci 2015. V té době nebylo požadováno uvedení skutečného vlastníka. V žádosti byl uveden 100% vlastník akcií společnosti, tedy společnost AGROFERT, a.s.
Žádost o dotaci z OPŽP 2014-2020, Prioritní osa 2, podána 10. 12. 2015, Ministerstvo životního prostředí akci registruje 4. 11. 2016 (jde de facto o předběžné schválení). Rozhodnutí o poskytnutí podpory vydáno 31. 7. 2017, vázáno na vysoutěžení a podepsání smlouvy s dodavatelem. Poté následovaly 2 změny rozhodnutí – vždy prodloužení termínu plnění (3. 9. 2018 a 2. 5. 2019). Správné postupy při realizaci projektu ověřily v roce 2019 kontrola NKÚ na místě a kontrola auditního orgánu MF ČR na místě. Společnost Wotan Forest, a.s., dodavateli nedoplatila zbylou část díla, protože dodavatel dodnes nesplnil všechny smluvní podmínky, tj. nesplnil řádně dílo. Upozorňujeme, že výše dotace byla poskytnutá pouze na proplacené faktury.

4. Synthesia, a.s.
Auditoři ve zprávě zveřejněné na internetu netvrdí, že by se Synthesia s někým účelově spojila.
Rozhodně odmítáme sdělení, které se objevilo v médiích, že by program byl určen malým firmám. Není to pravda.
Společnost Synthesia by podporu projektu získala i bez zapojení zámečnictví pana Šejvla. Což ve zprávě dostupné na internetu konstatují i auditoři.
Společnost Zámečnictví Šejvl nebyla vedena jako spolužadatel, ale jako tzv. partner bez finančního příspěvku. Partner není ani žadatel, ani příjemce podpory projektu. Přímou odpovědnost vůči poskytovateli dotace nese vždy žadatel, resp. příjemce dotace.
Synthesia projekt nakonec sama zastavila, a to kvůli nemožnosti naplnit sledované indikátory – v danou chvíli nebylo možné zajistit potřebný počet účastníků školení. Proto ani nebyla proplacena žádná finanční podpora projektu.
Údajné vyjádření pana Šejvla, že o ničem neví, známe jen z médií. Je pro nás nepochopitelné, může být zapříčiněno časovým odstupem mezi podáním projektové žádosti (2016) a zahájením školení (podzim 2018), kdy měl být pan Šejvl zahrnut až do poslední vlny kurzů, na kterou nedošlo. Zdůrazňujeme, že z veřejných prostředků nebyla čerpána ani koruna. Všechny vzniklé náklady spojené s projektem uhradila společnost Synthesia z vlastních zdrojů.

5. Systémově chybná dvojí podpora
Auditní zpráva zmiňuje také podezření na „systémově chybnou dvojí podporu“ u společností Lovochemie a Ethanol Energy, kdy napadán je konflikt podpory MPO se systémem EU ETS, který se vztahuje k emisním povolenkám. Naše projekty nebyly směřovány na ekologizaci energetického zdroje (registrovány v EU ETS), ale podpora byla určena k úpravě výrobních technologií. Toto téma bylo ze strany MPO přesně nastaveno, při podání žádostí prověřeno a naše společnosti k tomu poskytly veškerou součinnost.


5.a Lovochemie, a.s.
Projekt „Komplexní projekt inovace výrobních postupů“: jediný srovnatelný produkt Lovochemie s výrobky DUSLO je LV GG (Greenhouse Grade). Je ale vyrobený z významně jiné přírodní suroviny a na jiném technologickém zařízení, tedy inovativní. Ostatní produkty, které byly vyvinuty, respektive inovovány, jsou LV FG (Ferti Grade), LV AGG (Agri Grade Gray), LV AGW (Agri Grade White). Takové produkty DUSLO nevyrábělo, nevyrábí a nemá vhodnou technologii pro jejich výrobu ani vhodnou základní surovinu.
Projekt „Inovace technologie výroby směsi pro přípravu sirných hnojiv“: Lovochemie má úplně jiný technologický postup výroby než společnost DUSLO. Technologie Lovochemie bude naprosto unikátní v reaktorové části, která je prototypem vyvinutým ve spolupráci s VÚCHT (je udělen český patent a podána žádost na udělení evropského patentu).
Dále, společnost ÚJV Řež, a.s., je uvedena v Podnikatelském záměru v sumarizaci smluv a partnerů, se kterými Lovochemie spolupracuje. V žádosti je uvedena spolupráce s výzkumnými institucemi obecně, nikoli pouze s „veřejnými výzkumnými institucemi“. V „Podnikatelském záměru“ jsou uvedeny i veřejné instituce či univerzity, které naplňují zadání daného bodu hodnocení.

5.b Ethanol Energy, a.s.
Výtka ohledně špatného nastavení rozpočtu projektu: zpráva chybně uvádí teoretickou výši výdajů před vypsáním výběrových řízení a nikoli výdaje reálně vynaložené na projekt. To je zcela zásadní rozdíl, o kterém by se auditoři přesvědčili během pár minut, pokud by se na nás nebo na MPO v této věci obrátili.

AKTUALIZACE: Fakta a mýty o auditorské zprávě: http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-chyla.php?itemid=34221