Hospodářský výsledek koncernu AGROFERT za rok 2017 dosáhl téměř 5 miliard korun po zdanění

8. 6. 2018
Konsolidované tržby koncernu AGROFERT byly v roce 2017 vykázány ve výši 155,1 miliard Kč

Konsolidované tržby koncernu AGROFERT za prodej zboží, výrobků a služeb byly v roce 2017 vykázány ve výši 155,1 miliard Kč (v r. 2016 činily 155,3 miliard Kč). Nekonsolidované tržby skupiny dosáhly hodnoty 223,8 miliard Kč (v r. 2016 činily 226,5 miliard Kč). V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu objemu konsolidovaných tržeb o 200 milionů Kč.

Konsolidovaný výsledek hospodaření koncernu AGROFERT v roce 2017 dosáhl 4 799 milionů Kč oproti předloňským 7 786 milionům Kč, přičemž hodnota EBITDA poklesla na 13 255 milionů Kč z 14 717 milionů Kč v roce 2016. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2017 činí 6 356 milionů Kč, výše daně z příjmu dosáhla 1 557 milionů Kč. Výrazný dopad na meziroční srovnání má zejména pokles výkonnosti německé pekárenské skupiny Lieken a rovněž se nedařilo společnostem chemického sektoru v oblasti produkce hnojiv, které se potýkaly s nárůstem cen zemního plynu při stagnaci prodejních cen hnojiv v celé Evropě. Naopak lépe na tom byly společnosti segmentu speciální chemie. Pozitivní výsledek celkově zaznamenaly společnosti zabývající se činnostmi v oblasti zemědělství. Nově zařazené společnosti se na výsledku hospodaření podílejí pouze nevýznamnou měrou. Významně hospodaření koncernu ovlivňovaly i osobní náklady ve výši 20,9 miliard Kč, které se meziročně zvýšily o 312 milionů Kč. Bilanční suma (netto) vzrostla z původních 133 146 milionů Kč na 141 334 milionů Kč, což představuje nárůst přibližně o 6,2 %. Nárůst je způsoben zejména aktivací investic a nárůstem dlouhodobého hmotného majetku, který činil 7 864 milionů Kč. V důsledku nově akvírovaných společností se dlouhodobý hmotný majetek navýšil o 686 milionů Kč.

Rozvojové a obnovovací investice do dlouhodobého hmotného majetku (bez vlivu aktiv nabytých akvizicí nových společností) činily v roce 2017 celkem 15 800 milionů Kč. Na straně pasiv došlo k celkovému nárůstu závazků o částku 4 650 milionů Kč. Převážná část tohoto nárůstu byla způsobena zvýšením objemu bankovních úvěrů společností koncernu, a sice o 4 612 milionů Kč, a to z 30 846 milionů Kč na celkových 35 458 milionů Kč. Nárůst tvořily především dlouhodobé bankovní úvěry, jež jsou důsledkem probíhajících investic do dlouhodobého majetku.

Nejvýznamnější investicí koncernu AGROFERT v roce 2017 byla výstavba nové velkopekárny v Německu. Další významné investice v segmentu potravinářství byly výstavba nové linky na toastový chléb společnosti PENAM a čtvrtá výrobní linka společnosti PROFROST. V segmentu chemie byla největší investicí pokračující výstavba nové výrobní jednotky čpavku ve slovenské společnosti Duslo. Významné investice do nové výrobny hnojiv byly dokončovány v Lovochemii a do zvýšení kapacity a efektivity výroby čpavku a hnojiv se nadále investovalo také v německé společnosti SKW Piesteritz. Rozsáhlou investici do nové válcovny zahájila plastikářská společnost Fatra, dále pak společnost Synthesia pokračovala v investicích do ekologizace energetiky, a to zahájením výstavby dalšího fluidního kotle. V oblasti živočišné výroby byly nejvýznamnějšími investicemi zahájení výstavby druhé etapy líhně společnosti Výkrm Třebíč a výstavba nové produkční stáje mléčného skotu společnosti ZEMOS. Do nákupu půdy v ČR investovaly společnosti prvovýroby koncernu AGROFERT zhruba 360 milionů korun. Celková výměra obdělávané půdy společnostmi koncernu AGROFERT v tuzemsku činila v závěru roku 2017 zhruba 118 tisíc hektarů, přičemž naprostá většina je pronajatá. Na Slovensku společnosti zemědělské prvovýroby investovaly do nákupu pozemků 30 milionů Kč a obhospodařovaly téměř 22 tisíc hektarů půdy. Z pohledu nových akvizic byl rok 2017 spíše klidnější. Společnost MAFRA získala majoritní podíl ve skupině TICKETPORTAL a chemická společnost DEZA investovala do koupě obdobně zaměřené polské společnosti Petrochemia Blachownia. Dále se do koncernu nově začlenily slovenské zemědělské společnosti Poľnoslužby Bebrava a PD Krupá či tuzemský výrobce dřevěných obalů Truhlářství Straka. Z hlediska rozvoje čekají koncern AGROFERT i nadále investice do ekologie, energetiky a do navyšování výrobních kapacit společností.

Koncern AGROFERT v roce 2017 zaměstnával bezmála 33 tisíc pracovníků, přičemž z toho více než 22 tisíc přímo v České republice.